(+420) 777 734 423 malasarka@rpmservice.cz

Historie

Vznik společnosti:

V návaznosti za účelem správy byla v roce 1996 založena společnost s názvem „Malá Šárka Homeowners Association a.s.“ (dále jen „MŠHA a.s.“), se sídlem Tržiště 13, Praha 1. Jejím účelem byl komplexní rozvoj lokality Průhonský háj, tzn.:

  1. přispět k vybudování technické infrastruktury (zejména pro dodávky vody a energií, pro odvod povrchových a odpadních vod, zajištění telekomunikačního spojení a bezpečnostní ostrahy.
  2. zajistit trvalou a koordinovanou údržbu zařízení technické infrastruktury a společných pozemků, na kterých je umístěna
  3. zajišťovat naplnění základních principů projektu „Malá Šárka“, tak jak jsou definovány ve vydaném územním rozhodnutí a stavebních povoleních a projektové dokumentaci
  4. přispívat k dosažení společných cílů a zájmů současných a budoucích vlastníků pozemků a domů v lokalitě Malá Šárka a chránit kvalitu jejich bydlení a života.

První část výstavby a první obyvatelé se nastěhovali v roce 1998 a v roce 2000 byla výstavba dokončena.

Akcie společnosti jsou určeny pouze výhradně pro fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky nemovitostí v geografických hranicích Malé Šárky. Vlastnictví  takových nemovitostí a akcií společnosti je neoddělitelné a koncepce projektu „Malá Šárka“ zakotvilo tuto neoddělitelnost Stanovami a vnitřními pravidly společnosti.

Základní jmění společnosti při založení  bylo tvořeno z části peněžitým vkladem a dále nepeněžitým vkladem – tj. parcely, inženýrské sítě budované zakladatelem ve prospěch „MŠHA a.s.“ na pozemcích (rozvod kanalizace, vody, plynu a elektřiny, telefonních linek), jak jsou uvedeny a oceněny znaleckým posudkem č. 631/96 ze dne 20.5.1996 Doc. Ing. Františkem Čihákem, CSc.

Základní jmění „MŠHA a.s.“ . bylo rozvrženo na 77 610 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2 163,- Kč.

Akcie jsou cennými papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení Společnosti, jejím zisku i likvidačním zůstatku při zániku Společnosti. Akcie jsou nedělitelné. Akcie mají formu a náležitosti listinných cenných papírů a nejsou veřejně obchodovatelné.

V průběhu r. 2000 došlo k rozhodnutí změnit zásadně pojetí a činnost „MŠHA a.s.“ . V tomto směru se Valná hromada v srpnu 2000 rozhodla:

  1. změnit poslání Společnosti z podnikatelské na neziskovou – změnit podnikání ze správy movitého a nemovitého majetku a koupě zboží za účelem dalšího prodeje na zprostředkování služeb s tím, že je nakupuje a nevýdělečně prodává těm akcionářům, kteří s ní uzavřeli smlouvu.
  2. zaměřit její činnost na „zajištění stanovené úrovně kultury prostředí, kvality bydlení a ochrany osob a majetku“.
  3. převést komunikace a vybranou Infrastrukturu bezúplatně do majetku a správy Hl. m. Prahy, snížit v důsledku převodu části majetku Základní kapitál a jmenovitou hodnotu akcií, promítnout tyto změny do novelizovaných Stanov, smluvních vztahů, řízení a správy, racionalizovat při tom činnost „MŠ“ a.s. s cílem, snížit její trvale rostoucí náklady.

V roce 2001 je společnost „Malá Šárka Homeowners Association a.s.“ přejmenovaná na společnost Malá Šárka a.s. (dále jen „MŠ a.s.“), se sídlem Nad Markytou 728, PSČ 164 00 Praha 6, IČ: 25059777 s živnostenským oprávněním na zprostředkování služeb.

Společnost zprostředkovává služby s tím, že je nakupuje a nevýdělečně prodává těm akcionářům, kteří s ní uzavřeli příslušnou smlouvu. Druh, rozsah a četnost služeb, výši poplatku za služby, které zajistí nevýdělečné hospodaření společnosti, stanoví valná hromada dle zásad stanov společnosti.

V průběhu roku 2002 v souladu s rozhodnutím 7. VH představenstvo dokončilo převod komunikací a vybrané infrastruktury do majetku a správy Hl. m. Prahy, vyjma protihlukové stěny, kterou zástupci města převzít odmítli. Tyto změny byly následně zapsány do katastru nemovitostí. Představenstvo nadále pokračovalo v záležitostech snížení základního kapitálu „MŠ a.s.“ a snížení jmenovité hodnoty akcií, dále v trendu zajištění stanovené úrovně kultury prostředí a kvality bydlení. Podařila se především rekultivace parku, a to bez negativního dopadu na výši poplatků za služby akcionářů.

Následně v roce 2004 akcionáři na VH  rozhodli o snížení základního kapitálu společnosti ..

Důvodem snížení bylo krytí účetní ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2002  důsledku bezúplatného převodu části majetku společnosti (komunikace a infrastruktura bez protihlukové stěny) na Hl. m. Prahu  dle darovací smlouvy z 25.2.2002, č. DAN/23/07/000495/2002. Způsob snížení základního kapitálu byl proveden snížením jmenovité hodnoty akcií. Základní kapitál Společnosti byl rozvržen na 77 926 ks kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě každé z nich na částku 431,50 Kč. Byly vytištěny nové akcie a proběhla jejich výměna. Ve společnosti není žádní zahraniční kapitál.