Výňatek:

Areál MŠ je nedílnou součástí městské části Praha 6 – Nebušice. Vlastníci domů, jež jsou součástí pozemků a obyvatelé areálu MŠ jsou proto zavázáni dodržovat především právní předpisy ČR, vyhlášky hlavního města Prahy a městské části Praha Nebušice.

Účelem provozního řádu je snaha zachovat kvalitu bydlení a života a architektonickou jednotnost areálu. Akcionáři se zavázali tento provozní řád dodržovat a dbát na to, aby byl dodržován i jejich nájemníky, kterým akcionáři přenechají svůj dům či jeho část do užívání. Jeho dodržování kontroluje správce a bezpečnostní agentura, kteří zároveň požadují v případě jeho porušení i sjednání nápravy.

Společnost nevstupuje do soukromoprávních vztahů a sporů mezi vlastníky pozemků a domů a jejích nájemníky či návštěvníky.

Základní pravidla:

 • Jedná se o výlučně obytný areál, proto nesmí být využíván k obchodním nebo výrobním účelům s výjimkou takových podnikatelských aktivit, které lze obecně vykonávat v domácnostech.
 • Obyvatelé nesmí rušit ostatní obyvatele hlasitou hudbou, hlukem, tvorbou exhalací a zábavné pyrotechniky apod. Absolutní noční klid je stanoven v čase 22:00 – 7:00 hod.
 • Chovaní domácích zvířat (pes, kočka apod.) je povoleno za předpokladu, že zvířata nebudou obtěžovat ostatní obyvatele, dále majitelé budou uklízet po zvířatech exkrementy ve veřejných prostorách areálu. Volné pobíhání psů je zakázáno, pes musí být vždy na vodítku, pokud je vyšší než 50 cm, musí mít i náhubek. Je zakázáno chovat hospodářská zvířata.
 • Komunikace v areálu jsou veřejné a platí na nich dopravní předpisy ČR.  Je zakázáno pojíždění po chodníku, či částečné najíždění na něj.
 • Pro parkování jsou vyhrazeny garáže a příjezdy do garáží. Návštěvníci a obyvatelé mohou zaparkovat vozidla krátkodobě v zálivech u chodníků, nesmí bránit průjezdu obslužných, čistících či zásahových vozidel. V době mechanického čistění komunikací areálu nesmí na silnicích, včetně zálivů parkovat do dokončení čištění. Není dovoleno parkování vozidel na ostatních prostorách silnice či s částečným najetím na chodník.
 • Park je majetkem Společnosti, která zajišťuje jeho údržbu spolu s úklidem komunikací a s péčí o zeleň. Park a ostatní zeleň jsou přístupné pouze po komunikacích a je zakázáno trhat v nich květiny, keře, vstupovat na trávník či do prostorů mezi keře, nebo tam nechat pobíhat děti či vpouštět psy. Poškozování či přemisťování drobného mobiliáře (laviček apod.) není dovoleno.

Akcionáři a jejich nájemníci jsou povinni udržovat své domy, zahrady, jejich příslušenství včetně oplocení v dobrém stavu, upravené, čisté a bez zjevných estetických a konstrukčních závad a v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a příslušnou dokumentací.

Akcionář zajistí stav, ve kterém

 1. U domu (včetně přístupu k domu, garáže a vjezdu do garáže)
 • bude zachováno stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím schválené vnější architektonické a barevné řešení, včetně zachování konstrukčních prvků (oken, dveří, okenic apod.). Vzorník doporučených barev ve světle pastelových tónech fasád domů schválený architektem areálu tvoří Přílohu č. 3 této Organizační normy,
 • prostor před domem bude zameten, nebudou na něm ponechány či skladovány žádné předměty či odpady mimo vhodně umístěné nádoby na odpadky (uklizené ihned po odjezdu sběrného vozu),
 • okna směřující do ulice nebudou používána k větrání peřin, sušení prádla,
 1. U předzahrádky a na zahradě
 • bude trávník udržován, tj. zejména pravidelně sekán a udržován bez plevelů tak, aby se plevel nešířil k sousedům. Majitel domu zajistí odvoz posekané trávy mimo Areál MŠ či jeho kompostaci tak, aby obyvatelé Areálu MŠ nebyli obtěžováni zápachem,
 • dlažba před garáží a vchodem do domu bude pravidelně odplevelena tak, aby se plevel nešířil dále na veřejné chodníky a komunikace
 • stromy, keře a květiny budou celoročně udržovány a sestřihovány tak, aby větve nezasahovaly k sousedům a na komunikace, listí, jehličí a plody nepadaly k sousedům a na veřejné prostranství a zejména opadané plody nezůstávaly tlít a neobtěžovaly obyvatele Areálu MŠ zápachem;
 • nově vysazované stromy je doporučeno vybírat malokorunné a vysazovat je na předzahrádku tak, aby nezasahovaly tvarem koruny nad chodníky.
 • při výstavbě zahradních domků viditelných z ulice, je max. povolený rozměr domku 2m x 3m a o záměru je potřeba dopředu informovat představenstvo společnosti Malá Šárka, a.s., a získat souhlasné stanovisko sousedů. Barevné provedení zahradního domku bude odpovídat vzorníku barev.
 1. U plotů mezi sousedy v Areálu MŠ
 • je druh a výška oplocení záležitostí jejich vzájemné dohody, při zachování bílé barvy jiného než zeleného drátěného oplocení, případně použití živého plotu, přičemž nelze používat rákosové oplocení vyšší než 120 cm. Maximální výška živého plotu mezi sousedy je 2,5 m. Živý plot je celoročně udržován tak, aby větve nezasahovaly k sousedům a na komunikace.
 1. U plotů oddělujících domy od prostoru mimo Areál MŠ
 • je druh a výška oplocení, při zachování bílé barvy jiného, než zeleného, drátěného oplocení záležitostí souhlasu Odboru výstavby Obvodního úřadu pro Prahu 6., Maximální výška živého plotu mezi zahradou a přilehlou komunikací / pozemkem je 2,5 m. Živý plot je celoročně udržován tak, aby větve nezasahovaly na komunikace.

Provoní řád jako součást organizační normy byl schválen valnou hromadou dne 20.6.2016